V-BAR PUSHDOWNS

V-Bar Pushdowns

TRICEP PRESSDOWNS

Tricep Pressdowns

ROPE TRICEP PRESSDOWNS

Rope Tricep Pressdowns

REVERSE GRIP TRICEP PRESSDOWNS

Reverse Grip Tricep Pressdowns

CABLE KICKBACKS

Cable Kickbacks

OVERHEAD ROPE EXTENSIONS

Overhead Rope Extensions

DUMBBELL SKULL CRUSHERS – DECLINE BENCH

Dumbbell Skull Crushers Decline Bench

DUMBBELL SKULL CRUSHERS

Dumbbell Skull Crushers

BEHIND THE BACK DIPS

Behind the Back Dips

CLOSE GRIP BENCH

Close Grip Bench